ul. Rudnickiego 3a lok 16 H Warszawa Bielany
ul Szaserów 102 Warszawa Praga

Regulamin organizacyjny

 1. Podmiot leczniczy (zwany dalej: „Podmiotem Leczniczym”) „EWA WŁODARCZYK EVITAL REHABILITACJAz siedzibą w Warszawie(kod pocztowy: 01-494) pod adresem:  Szaserów 102 lok U1, 04-335 Warszawa, posiadający numer NIP: 9481529373 oraz REGON: 141895677, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.
 2. Dane korespondencyjne Podmiotu Leczniczego:
Adres korespondencyjny podmiotu leczniczego:

 

ul. Szaserów 102 lok U1

04-335 Warszawa

Numer telefonu podmiotu leczniczego:

 

515 446 411
Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego:

 

ewa.wlodarczyk@o2.pl

 

Adres strony internetowej podmiotu leczniczego:

 

www.evitalrehabilitacja.pl

 

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są jednostki organizacyjne Zakładu Leczniczego znajdujące się w Warszawie, pod adresem:
 • Szaserów 102 lok. U1 (jednostka organizacyjna: EVITAL REHABILITACJA 1)
 • Rudnickiego 3a lok 16 H (jednostka organizacyjna: EVITAL REHABILITACJA 2).
 1. Podmiot Leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej:000000273121, organ rejestrowy: Wojewoda Mazowiecki.
 2. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 3. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających w szczególności na:
 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
 • zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
 1. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii onkologicznej, polegających na:
 • badaniu stanu zdrowia pacjenta;
 • rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im;
 • udzielaniu porad lekarskich;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.
 1. Świadczeniazdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa ustalony przez Kierownika cennik.
 2. Godzina wizyty podana przy rejestracji jest godziną rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego. Pacjent zobowiązany jest do stawienia się w Zakładzie Leczniczym na 10 minut przed pierwszą umówioną godziną wizyty.
 3. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę ulega ona odpowiedniemu skróceniu.
 4. Pacjent może odwołać wizytę na 24 godziny przed umówioną godziną wizyty. W przypadku odwołania wizyty po tym terminie, Podmiot Leczniczy jest uprawniony do dochodzenia od pacjenta odszkodowania w wysokości równowartości wizyty odwołanej po terminie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 5. W przypadku, gdy w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego nastąpi konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń ich koszt jest ustalany indywidualnie z pacjentem, a płatność za udzielone świadczenie zdrowotne odbywa się niezwłocznie po jego udzieleniu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników Podmiotu Leczniczego, (w tym osób współpracujących z Podmiotem Leczniczym), w Zakładzie Leczniczym prowadzony jest całodobowo monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych, który obejmuje swoim zakresem:
 • w jednostce organizacyjnej EVITAL REHABILITACJA 1 obszar recepcji, holu i wejście na zewnątrz;
 • w jednostce organizacyjnej EVITAL REHABILITACJA 2 obszar recepcji.
 1. Monitoring jest prowadzony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (monitoring wizyjny). W ramach Monitoringu nie jest rejestrowany dźwięk.
 2. Dane osobowe uzyskane w trakcie Monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników i współpracowników Podmiotu Leczniczego.
 3. Nagrania uzyskanie w trakcie prowadzenia Monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 4. Nagrania utrwalone w trakcie prowadzenia Monitoringu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU ORAGNIZACYJNEGO

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

udzielane przez „EWA WŁODARCZYK EVITAL REHABILITACJA”

 

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE CENA ZA 1 WIZYTĘ CENA ZA 5 WIZYT CENA ZA 10 WIZYT
 

REHABILITACJA DOROSŁYCH

Fizjoterapia dorosłych (terapia manualna) 180 zł 850 zł 1620 zł
Terapia blizn 180 zł – 200 zł 850 zł – 950 zł 1620 zł – 1800 zł
Kinesiotaping – gratis jeśli jest częścią terapii 60 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna 100 zł
 

TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA

Terapia przeciwobrzękowa z bandażowaniem 200 zł 950 zł 1800 zł
Manualny drenaż limfatyczny 200 zł 950 zł 1800 zł
Drenaż limfatyczny i terapia po liposukcji 200 zł – 280 zł 950 – 1350 zł* 1800 – 2520 zł*
Bandażowanie całej kończyny górnej 70 zł
Bandażowanie – cała kończyna dolna/2 podudzia 90 zł
Bandażowanie – 2 całe kończyny dolne 180 zł
Kinesiotaping całej kończyny w obrzęku 230 zł
Pomiar do wyrobów uciskowych 60 zł
Pierwsza wizyta terapii przeciwobrzękowej (konsultacja, pomiary oraz terapia) 240 zł
 

FIZJOTERAPIA ONKOLOGICZNA

Fizjoterapia onkologiczna 180 zł 850 zł 1620 zł
Pierwsza wizyta (konsultacja, pomiary oraz terapia) 200 zł
 

INNE

Fala uderzeniowa w ortopedii (np. ostroga piętowa) 80 zł
Presoterapia (drenaż pneumatyczny) 180 zł (110 zł jeśli jako drugi zabieg w komplecie)

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU ORAGNIZACYJNEGO

CENNIK OPŁAT ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

udostępnianą przez „EWA WŁODARCZYK EVITAL REHABILITACJA”

  SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA  OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE
1. Kopia dokumentacji medycznej 0,36 zł za stronę
2. Wydruk dokumentacji medycznej 0,36 zł za stronę
3. Odpis dokumentacji medycznej 10,33 zł za stronę
4. Wyciąg dokumentacji medycznej 10,33 zł za stronę
5. Na informatycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD). 2,06 zł
6. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu lub na informatycznym nośniku danych bezpłatnie

 

 

Call Now ButtonZadzwoń teraz